Câu hỏi:
Số lớn nhất có hai chữ số là gì?
Đáp án:
9 mũ 9 (giá trị tính ra sẽ là 387420489)
0
0
Chia sẻ với bạn bè