Câu hỏi:
What do you call someone that steals soap?
Đáp án:
A dirty crook.
0
0
Chia sẻ với bạn bè