Câu hỏi:
What gets wetter and wetter as it dries?
Đáp án:
A towel.
0
0
Chia sẻ với bạn bè