Câu hỏi:
Where on Earth do the winds always blow from the South?
Đáp án:
The North Pole.
0
0
Chia sẻ với bạn bè