Câu hỏi:
How do spiders communicate?
Đáp án:
Through the world wide web.
0
0
Chia sẻ với bạn bè