Câu hỏi:
What kind of shoes do spies wear?
Đáp án:
Sneakers.
0
0
Chia sẻ với bạn bè