Câu hỏi:
What goes down but doesn't go up?
Đáp án:
A waterfall.
0
0
Chia sẻ với bạn bè