Câu hỏi:
What do steel workers sing in the shower?
Đáp án:
Heavy Metal.
0
0
Chia sẻ với bạn bè