Câu hỏi:
How can you drop a raw egg onto a concrete floor without cracking it?
Đáp án:
Concrete floors are very hard to crack.
0
0
Chia sẻ với bạn bè