Câu hỏi:
What do you call a snowman in the summer.
Đáp án:
Puddle.
0
0
Chia sẻ với bạn bè