Câu hỏi:
What sweets do geologists like?
Đáp án:
Rock candy.
0
0
Chia sẻ với bạn bè