Câu hỏi:
What instrument does a skeleton play?
Đáp án:
Trombone.
0
0
Chia sẻ với bạn bè