Câu hỏi:
You can use me to stop,
Đáp án:
Brake/ Break
0
0
Chia sẻ với bạn bè