Câu hỏi:
What do you call tavern of blackbirds?
Đáp án:
A crowbar.
0
0
Chia sẻ với bạn bè