Câu hỏi:
Mary's father has 5 daughters: Nini, Nana, Nono, Nene and ______?
Đáp án:
Mary.
0
0
Chia sẻ với bạn bè