Câu hỏi:
What did the pirate say on his 80th birthday?
Đáp án:
Arrgh! Aye Matey! (Arrgh! I'm 80!)
0
0
Chia sẻ với bạn bè