Câu hỏi:
When is the answer in the question?
Đáp án:
In a riddle.
0
0
Chia sẻ với bạn bè