Câu hỏi:
What did the balloon say to the pin?
Đáp án:
Hi, Buster.
0
0
Chia sẻ với bạn bè