Câu hỏi:
White eyes behind, red eyes ahead, but if I am not hasty, white turns to red
Đáp án:
A car on a motorway ('Eyes' = headlights and tail lights).
0
0
Chia sẻ với bạn bè