Câu hỏi:
If the green house is on the right side of the road, and the red house is on the left side of the road, where is the white house?
Đáp án:
In Washington, D.C.
0
0
Chia sẻ với bạn bè