Câu hỏi:
What has strings, drums and keys?
Đáp án:
A piano!
0
0
Chia sẻ với bạn bè