Câu hỏi:
What are three keys that open no doors?
Đáp án:
MonKEYs, donKEYs, and turKeys.
0
0
Chia sẻ với bạn bè