Câu hỏi:
What did the ocean say to the beach?
Đáp án:
I'm not shore.
0
0
Chia sẻ với bạn bè