Câu hỏi:
What's a pizzas favorite game?
Đáp án:
Dominos.
0
0
Chia sẻ với bạn bè