Câu hỏi:
Why didn't the car feel well?
Đáp án:
It had gas.
0
0
Chia sẻ với bạn bè