Câu hỏi:
Why did the clock get sick?
Đáp án:
It was run down.
0
0
Chia sẻ với bạn bè