Câu hỏi:
Why did the cookie go to the doctors?
Đáp án:
It felt crummy.
0
0
Chia sẻ với bạn bè