Câu hỏi:
Trong 1 cuộc thi chạy, nếu bạn vượt qua người thứ 2 bạn sẽ đứng thứ mấy?
Đáp án:
Thứ 2
1
0
Chia sẻ với bạn bè