Câu hỏi:
What do you call a bus full of white kids?
Đáp án:
A twinkie.
0
0
Chia sẻ với bạn bè