Câu hỏi:
What starts with a T, ends with a T, and has T in it?
Đáp án:
A teapot
0
0
Chia sẻ với bạn bè