Câu hỏi:
Bàn có thể thêm bất cứ thứ gì vào giữa 5 và 6 sao cho kết quả nhận được là một số lớn hơn 5 nhưng nhỏ hơn 6?
Đáp án:
Dấu phẩy (kết quả là 5,6)
0
0
Chia sẻ với bạn bè