Câu hỏi:
Why was the plumber so tired?
Đáp án:
He was drained.
0
0
Chia sẻ với bạn bè