Câu hỏi:
What can be touched but can't be seen?
Đáp án:
Someone's heart
0
0
Chia sẻ với bạn bè