Câu hỏi:
What do you call a tree that has been TP'ed?
Đáp án:
A toiletry.
0
0
Chia sẻ với bạn bè