Câu hỏi:
Sometimes I move fast,
Đáp án:
Time.
0
0
Chia sẻ với bạn bè