Câu hỏi:
What shows do prisoners like to put on?
Đáp án:
A cell-out (sell out).
0
0
Chia sẻ với bạn bè