Câu hỏi:
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
Đáp án:
35/70 + 148/296 = 1
0
0
Chia sẻ với bạn bè