Câu hỏi:
A nonstop train leaves Moscow for Leningrad at 60 mph. Another nonstop train leaves leningrad for Moscow at 40 mph. How far apartare the trains 1 hour before they pass eachother?
Đáp án:
100 miles (60+40)
0
0
Chia sẻ với bạn bè