Câu hỏi:
What do you call two witches who live together?
Đáp án:
Broommates!
0
0
Chia sẻ với bạn bè