Câu hỏi:
When I left, I didn't know where I was going; when I got there, I didn't know where I was; when I returned, I didn't know where I had been.
Đáp án:
Christopher Columbus - when he found the Americas.
0
0
Chia sẻ với bạn bè