Câu hỏi:
Where do all unwanted shoes go?
Đáp án:
Boot camp.
0
0
Chia sẻ với bạn bè