Câu hỏi:
What goes up but never comes down?
Đáp án:
Your age.
0
0
Chia sẻ với bạn bè