Câu hỏi:
What does a turkey do when it flys upside down?
Đáp án:
It gobbles up.
0
0
Chia sẻ với bạn bè