Câu hỏi:
Where do TVs go on vacation?
Đáp án:
To remote places.
0
0
Chia sẻ với bạn bè