Câu hỏi:
What kind of money do vampires use?
Đáp án:
Blood money!
0
0
Chia sẻ với bạn bè