Câu hỏi:
What do race car drivers eat for breakfast?
Đáp án:
Fast food.
0
0
Chia sẻ với bạn bè