Câu hỏi:
Why did W reject U?
Đáp án:
Because 3 is a crowd!
0
0
Chia sẻ với bạn bè