Câu hỏi:
What goes up but never come down
Đáp án:
Age
0
0
Chia sẻ với bạn bè