Câu hỏi:
I have a head and a tail but no body... What am I?
Đáp án:
A coin.
0
0
Chia sẻ với bạn bè