Câu hỏi:
You throw away the outside and cook the inside. Then you eat the outside and throw away the inside.
Đáp án:
corn on the cob
0
0
Chia sẻ với bạn bè